Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Sucu
Tehdit Sucu

Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu md.106’da düzenleme alanı bulmuştur. Tehdit suçunda fail, gerçekleşmesi kendi iradesine bağlı bulunan bir kötülüğü, belirli bir kişiye karşı gelecekte gerçekleşecekmiş gibi gösterir. Tehdit suçunun meydana gelebilmesi için kişinin haksız bir zarara ya da kötülüğe maruz kalacağını belirli bir kişiye bildirmesi gerekir. Söz konusu bildirim yalnızca sözlü değil aynı zamanda davranış ile de gerçekleştirilebilir. Türk Ceza Kanunu ile düzenlenen tehdit suçu ile korunan hukuki değer ise kişilerin hareket etme ve karar verme hürriyetidir. Tehdit suçu ile şantaj suçu arasında kritik bir ayrım bulunur. Fail, tehdit niteliğini aşan söz ve davranışlarda bulunduğu takdirde şantaj suçu söz konusu olacaktır.

Tehdit suçu; tüzel kişilere karşı değil sadece gerçek kişilere karşı işlenebilir. Zira tehdit suçu ile birlikte korunan hukuki değer, kişilerin manevi dünyasıdır. Hukuki niteliği itibariyle tehlike suçu olan tehdit suçu, failin mağduru korkutmak maksadı ile işlediği bir suç olup tehdide konu zararın gerçekte gerçekleşip gerçekleşmemesinin herhangi bir önemi bulunmaz.

Tehdit Suçunda Şikayet, Uzlaştırma ve Zamanaşımı Süresi

Tehdit suçunun sadece basit şekli şikayete bağlıdır. Şikayet süresi 6 ay olup mağdurun fiil ve faili öğrendiği andan itibaren başlar. Tehdit suçunun nitelikli halleri ve yaşam hakkına yönelen basit şekli ise şikayete tabi değildir. Söz konusu suçlar için, dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl içinde şikayet hakkının kullanılması gerekir. TCK md.106/1’de ifade edilen temel şekilde işlenen tehdit suçu, fail ve mağdur arasında uzlaştırma prosedürü uygulanması gereken suçlardandır.

Tehdit Suçu Unsurları

Tehdit suçunun varlığından bahsedilebilmesi için öncelikle ağır ve haksız bir zarara uğratılma tehdidinin mağdura bildirmesi gereklidir. Söz konusu tehdit, yöneldiği kişinin hür hareket etme ve karar verme özgürlüğünü kısıtlamalı ve kişinin endişe duymasına neden olacak nitelikte olmalıdır. Dolayısıyla tehdit, endişe yaratmaya elverişli olmalıdır. Suçun manevi unsuru noktasında ise genel kast kafidir. Yani fail, işlediği fiili bilerek ve isteyerek işlemeli, mağdura yöneltilen zararın haksız olması yeterlidir. Bu itibarlar tehdit fiilinin ciddi ve korkutucu olması gerekir.

Tehdit suçu şartlarının mevcut olup olmadığı her bir somut olay değerlendirilerek belirlenir. Failin ve mağdurun mevcut bulundukları ortam, birbirlerine yönelik davranışları, sözlerin mahiyeti ve söylenme sebebi ve sair şartlar göz önünde bulundurulur. Bunun yanı sıra suç taraflarının kimlikleri, statü ve konumları ve kişilik özellikleri de suçun şartlarının oluşup oluşmadığını belirleme noktasında değerlendirilmesi gereken parametreler arasındadır.

Basit Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçunun basit hali, nitelikli haline göre daha hafif cezai yaptırım gerektiren halidir. Basit hali ile işlenen tehdit suçunda mağdur, haksız bir zarara uğratılacağı hususunda tehdit edilmekte fakat söz konusu zararın ağır nitelikte olmadığı bilinmektedir.  Basit şekli ile işlenen tehdit suçu cezası şu şekilde sıralanabilir:

  • Tehdit suçunun basit hali ile yaşam hakkı değerlerine yönelik işlenmesi durumunda altı aydan iki yıla kadar süreli hapis cezası düzenlenmiştir.
  • Basit tehdit suçunun malvarlığı değerlerine yönelik işlenmesi halinde ise altı aya kadar süreli hapis cezası ya da adli para cezası öngörülmüştür.

7243 sayılı Kanun’un 28. Maddesi gereğince kamu ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görevini ifa eden sağlık çalışanı ile birlikte yardımcı sağlık çalışanına karşı, görevleri nedeniyle tehdit suçu işlenmesi, tehdit suçunun yasada öngörülen cezası yarı oranda artırılarak uygulanır ve faile hükmedilen hapis cezası ertelenemez.

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri ve Cezası

Türk Ceza Kanunu md.106/2’de düzenleme alanı bulan nitelikli haller şu şekildedir:

  • Silahla Tehdit Suçu,
  • Kendini Tanınmayacak Hale Koyarak Tehdit Suçu,
  • Birden Fazla Kişiyle Birlikte Tehdit Suçu,
  • İmzasız Mektup Yoluyla Tehdit Suçu,
  • Örgüt İsmi Kullanarak Tehdit Suçu,
  • Özel İşaretlerle Tehdit Suçu.

Tehdit suçu, ifade edilen nitelikli hallerin varlığında işlenirse faile iki yıl ile beş yıl arasında süreli hapis cezası verilecektir. Tehdit suçunda gerek iddianın ağırlığı gerekse suç nedeniyle öngörülen cezanın hürriyeti bağlayıcı bir ceza olması, yargılama sürecinde deneyimli bir Ceza Hukuku Avukatından hukuki destek almayı son derece yararlı kılmaktadır. Süreç içerisinde ihmali veya hatalı işlemler, yanlış ve eksik müdafaa ve noksan deliller nedeniyle hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına uzman yardımı almak isabetli olacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir