İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi

İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi

İşverenin işçiye hakaret etmesi ve sair menfi haller, uygulamada sıkça yaşanır. Bu ve benzer hallerin yaşanmaması ve işvereni tarafından hakarete maruz kalan işçinin haklarının korunması amacıyla İş Kanunu belirli düzenlemelerde bulunarak bu tür durumları hukuki sonuçlara bağlamıştır.

İşverenin işçiye hakaret etmesi, işçi ve işveren arasında kurulan iş akdi ile çalışan işçinin, işvereni tarafından şeref ve haysiyetine dokunacak sözler işitmesidir. İş Kanunu md.24 ile bu durum, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış şeklinde tanzim edilmiştir. Aşağıda sıralanan fiiller, işverenin işçiye hakaret etmesi kapsamında değerlendirilir:

  • İşveren, işçinin şerefine ve namusuna dokunacak sözler sarf ederse,
  • İşveren, işçinin aile üyelerinin şerefine ve namusuna dokunacak sözler sarf ederse.

Söz konusu hallerde işçi, haklı sebeple fesih hakkını haizdir. Bunun yanı sıra işverenin işçiye hakaret etmesi, işveren adına cezai ve tazminat sorumluluğu doğuracaktır.

  • İşçinin yüzüne karşı hakaret edilmesi halinde işçi, haklı fesih hakkını haizdir.
  • İşçinin gıyabında hakaret edilmesi halinde işçi, ispat etmek suretiyle haklı fesih hakkına sahiptir.
  • İşçinin aile üyelerine hakaret edilmesi halinde aynı hukuki sonuçlar doğacaktır.
  • İşveren vekilinin işçiye yalnızca hakaret etmesi, haklı sebeple feshi hakkı doğurmaz.

İşverenin Küfür Etmesi Halinde İşçi İstifa Edebilir Mi?

İşvereninin küfür ve hakaretine maruz kalan işçi, haklı sebeple fesih hakkına sahiptir. Bu durumda işçinin tabi olduğu herhangi bir fesih ihbar süresi bulunmaz. İşçi, kıdem tazminatı gibi pek çok tazminat talebini ileri sürebilir ve diğer işçilik alacaklarına dair talepte bulunma hakkına sahiptir.

İş Kanunu ile hüküm altına alınan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık düzenlemesine dayanılarak haklı sebeple fesih hakkının işçi tarafından kullanılabilmesi için 6 günlük süre bulunur. İşçi, hakarete uğradığını öğrendiği andan itibaren söz konusu süre içinde fesih hakkını kullanmalıdır.

İşçinin haklı sebeple fesih hakkı, her halükârda hakaretin üzerinden 1 sene geçmesi ile sonlanır. İşçi, hakaret fiili üzerinden geçen 1 yılın sonunda, hakaretten haberdar olduğu takdirde mevzu hakarete dayanarak haklı fesihte bulunamaz.

İşverenin Hakareti Sonucu İstifa Dilekçesi

İşçi, nedensiz veya geçersiz bir nedene dayanarak işinden istifa ederse, işverenine karşı ileri sürebileceği hakları oldukça kısıtlanır. Bu itibarla işçinin, yasal haklarından mahrum olmaması adına haklı sebeple işinden ayrılması gerekir. İşverenin işçiye hakaret etmesi neticesinde işçinin vereceği istifa dilekçesinin muhteviyatı, haklı sebeple istifa iradesini, haklı nedeni ve hukuki gerekçeyi ihtiva etmelidir.

İşverenin işçiye küfür veya hakaret etmesi neticesinde verilecek istifa dilekçesinin hukuki açıdan muntazam hazırlanması, istifa sonrası süreçte açılacak işçi alacağı davası ve sair süreçte zorluk yaşanmaması adına oldukça önemlidir. Bu itibarla istifa dilekçesinin İş Hukuku avukatı nezaretinde hazırlanması işçinin yararına olacaktır.

İşverenin İşçiye Hakaret Etmesinde İspat Hususu

İşverenin işçiye hakarette bulunması neticesinde işinden ayrılan işçinin hakları, işçi alacağı davası açmak suretiyle elde edilir. İşçi alacağı davasında ispat yükü, somut olayın özelliklerine göre kimi zaman işverende iken kimi zaman da işçidedir. İşçi, iş akdi feshinin haklı sebebe dayandığını ispat etmek durumundadır. İşveren ise işçinin ileri sürdüğü ispata karşılık müdafaa verebilir ve müdafaasını destekleyecek ispat araçlarını öne sürebilir.

İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi Durumunda Ceza ve Manevi Tazminat

İşverenin işçiye hakaret etmesi halinde işçi şikâyet ederek işverenin hakaret suçu nedeniyle yargılanmasını talep edebilir. Bu tür bir durumda ceza davası ile işçi alacağı davası birbirinden münferit yürütülür. İşveren, işçiye hakaret ettiği takdirde manevi tazminat sorumluluğu altına da gider. Zira edilen hakaretle birlikte işçinin kişilik haklarına saldırılmış olur.

İşverenin Hakareti ile Başlatılan Süreçte Arabulucu Zorunlu Mu?

İşçi ve işveren ilişkisinden doğan ihtilafların bazıları için dava açılmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir. 2018 yılında getirilen bu düzenleme ile arabuluculuk faaliyet yapılmadığı takdirde dava açılamayacaktır. Arabuluculuk neticesinde taraflar uzlaşı sağlayamazsa bu durumda dava şartı sağlanmış olduğu için dava açılabilir.

İşçi İşveren İhtilaflarında Hukuki Yardım

İşverenin işçiye hakaret etmesi gibi işçi ve işveren ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde; somut olayın etraflıca değerlendirilmesi ve olaya etki eden hukuki meselelerin tetkik edilerek mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde yol haritası çizilmesi gerekir. Bu şekilde hazırlanacak hukuki zemin üzerine inşa edilen hukuki süreç, arzu edilen yönde ve kısa sürede neticelenecektir. Bunun için, deneyimli bir iş hukuku avukatı ile iletişim sağlamak ve hukuki yardım almak yararlı olacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir