İş Yeri Kapatma Kararı ve İptali

İş yeri kapatma kararı ve iptali iş yeri sahiplerinin merak ettiği önemli konular arasında yer almaktadır. Bu bağlamda sizler için hazırladığımız bu makalede iş yeri kapatma kararı ve iptali ile ilgili detaylı bilgiler sunacağız. Gelin detayları hep birlikte inceleyelim.

İş Yeri Kapatma Cezası Nedir?

Vergi Usul Kanunu’nun Usulsüzlük”cezalarına ait hükümleri içeren bölümünde ilgili bölümde bulunan “İşyeri Kapatma Cezası” nın uygulamasındaki en temel amaç, belge düzenine uymama noktasında ısrar tavırlar sergileyen mükelleflerin, söz konusu davranışlarından vazgeçirilmesi ve belge düzenine uymalarını sağlamak şeklindedir. Bu durum sayesinde mükelleflerin belge düzenine uyması sağlanır ve vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi sağlanır. Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 354. Maddesi İşyeri Kapatma Cezalarının yasal dayanağını temel göstermektedir. İş yeri kapatma cezalarının uygulanması için bazı şartlar vardır. Söz konusu şartları aşağıdaki gibidir.

Belge Düzenine Uyulmamış Olması

VUK mükerrer md. 354’e göre işyeri kapatma cezasının uygulanabilmesinin ilk şartı VUK md. 353’ün 1. ve 2. bentlerinde sayılan belgelerin  bulundurulmaması ya da kullanılmamış olması, belge düzenine uyulmaması suretiyle özel usulsüzlük suçunun işlenmiş olunmasını ifade eder.

Söz konusu belgeler; gider pusulası, fatura, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış belgesi, sevk irsaliyesi, yolcu listesi, taşıma irsaliyesi ve günlük müşteri listesi şeklinde olabilmektedir.

Belge Düzenine Uyulmadığının 1 yılda 3 Kere Tespit Edilmesi

VUK’nun mükerrer 354. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işyeri cezasının gerçekleştirilebilmesi için belge düzenine uyulmadığının ikinci defa tespit edilmesi ile birlikte yükümlünün bir yazı ile uyarılması gerekmektedir. Bundan sonra ise belge düzenine uymamanın bir defa daha tekrarlanması duurmunda işyeri kapatma cezasının uygulanacağının duyurulması gerekmektedir. Uyarı yazısı gönderilmemesi yükümlü ile ilgili kapatma cezasının uygulanması mümkün değildir.

İş Yeri Kapatma Cezasının Verilmesinde Yetkili Kimdir?

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan 181 seri no’lu tebliğ kapsamında kapatma hususundaki karar verme yetkisini valiliklerdedir. Kapatma işlemi, işyerinin yetki alanı kapsamında bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

İş Yeri Kapatma Cezasına Karşı Dava

İş yeri kapatma cezasından memnun olmayan ve bu cezanın ortadan kaldırılarak iş yerinin tekrar açılmasını isteyen iş yeri sahipleri özel usulsüzlük cezalarında daha önce hiç bir şekilde dava açılmış ve reddedilmiş veya bu tutanaklara hiç dava açılmamış olması hallerinde dahi, işyeri kapatma cezasına karşı dava açma yetkisi bulunmaktadır. İş yerinin kapatılması ile ilgili iş yerine gönderilen yazının ulaşmasından 30 gün süre içerisinde davanın açılması gerekir.

Fakat 181 sıra numaralı VUK. Genel Tebliği uyarınca vergi dairesi tarafından gönderilmiş olan işyeri kapatma kararı yazısının tebliğ edilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde iş yerinin kapatılması işleminin vergi dairesi kapsamında gerçekleştirilmesi gerekir.