Bilişim Sistemine Girme Suçu | TCK md.243

Bilisim Sistemine Girme Sucu
Bilisim Sistemine Girme Sucu

Bilişim sistemine girme suçu, bir bilişim sistemine sahibinin rızası alınmaksızın girilmesi ve bilişim sisteminde kalmaya devam edilmesiyle oluşur. Bilişim sistemine girme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 243. Maddesinde düzenleme alanı bulmuştur. İnternet ve teknolojinin hızla gelişmesi ve yaygın kullanım alanı bulması nedeniyle bu suç, uygulamada sıkça işlenen suçlar arasındadır. Bilişim sistemine girme suçunu konu alan soruşturma ve kovuşturma sürecinde kişi, suç için öngöröülen yaptırımlara muhatap olmamak, etkin ve etkili bir savunma ile hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına emsal davalar ile deneyim kazanmış bir Ceza Hukuku Avukatından hukuki yardım alması önemlidir.

Bilişim Sistemine Girme Suçu ve Cezası

TCK md.243/1 hükmü gereğince, aşağıda ifade edilen fiillerden herhangi birisinin işlenmesiyle birlikte bilişim sistemine girme suçu meydana gelir:

  • Bilişim sisteminin bir kısmına ya da tamamına girmek,
  • Bilişim sisteminin bir kısmında ya da tamamında haksız olarak kalmaya devam etmek.

TCK 243 ile hüküm altına alınan bu suçun cezası, 1 yıla kadar süreli hapis veya adli para cezasıdır.

Ücretli Bilişim Sistemine Girme Suçu ve Cezası

TCK 243’ün takip eden fıkralarında bu suçun nitelikli halleri düzenlenmektedir. TCK md.243/2 hükmü gereğince, suça konu bilişim sisteminin ücretli bir kullanım sunması halinde faile verilecek ceza, yarı oranda artırılır.

Bilişim Sistemine Girilmesiyle Verilerin Zarar Görmesi Suçu ve Cezası

Bilişim sistemine girilmesi ve bilişim sisteminde haksız olarak kalınması sonucunda sistemde yer alan verilerin zarar görmesi, yok olması veya değişmesi, 6 ay ile 2 yıl arasında süreli hapis cezası yaptırımı gerektirir. Söz konusu suçun meydana gelebilmesi için kişinin, sistemde yer alan verilere zarar verme kastı ile hareket ediyor olmaması gerekir. Aksi takdirde, kişinin zarar kastı ile hareket etmesi daha ağır cezai yaptırım öngörülen TCK md.244 düzenlemesi gereğince bilişim sistemine müdahale suçunun söz konusu olmasına neden olacaktır.

Bilişim Sistemindeki Veri Akışını Takip Etme Suçu

Teknik bir araç kullanmak suretiyle bilişim sistemindeki mevcut veri akışını takip eden, izleyen kişi hakkında TCK md.243/3 hükmü işletilerek 1 yıl ile 3 yıl arasında süreli hapis cezası öngörülür. Suçu meydana gelebilmesi için sisteme erişim sağlanarak teknik bir cihaz kullanılabildiği gibi sisteme erişilmeden verilerin takip edilmesi de yeterlidir. Suçun oluşması için failin haksız yarar elde etmiş olması şart değildir.

Bilişim Sistemine Girme Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı Süresi

TCK md.243 bilişim sistemine girme suçu, takibi şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu itibarla suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma işlemine şikayet aranmaksızın başlanır. Takibi için şikayet aranan suçlarda düzenlenen 6 aylık şikayet süresi, bu suçta aranmaz. Zira bu suçta şikayet değil, hukuki niteliği itibariyle ihbar söz konusudur. Bilişim sistemine girme suçunda soruşturma ve kovuşturma, 8 yıllık zamanaşımı süresinde tamamlanmalıdır.

TCK 243 Şikayetten Vazgeçme ve Uzlaşma

Şikayetten vazgeçme prosedürü, takibi şikayete bağlı suçlarda söz konusu olup, TCK 243 suçunun takibi şikayete bağlı suçlardan olmaması nedeniyle şikayetten vazgeçme kurumunun işletilebilmesi mümkün değildir. TCK 243 suçu, mağdur ve failin savcılık tarafından görüştürülmesi programı olan uzlaşma yolunun uygulandığı suçlardan değildir. TCK 2443 suçunu konu alan yargılamalar, asliye ceza mahkemesi eliyle yürütülür.

Bilişim Sistemine Girme Suçunda HAGB Kararı ve İyi Hal İndirimi

Ceza yargılaması hakimi, belirli hallerde takdiri ceza indirimi hakkını haizdir. TCK genel hükümleri ile düzenleme altına alınan bu ceza indirimi; sanığın yetkili mercilere yardımcı olma durumu, sosyal hali ve yargılama sürecindeki tavır ve davranışları gibi sair hususlar dikkate alınarak verilir. TCK 243 suçu, hakimin takdiri indirim hakkını kullanabildiği suçlardandır.

Asliye ceza mahkemesinin hükmedeceği süreli hapis cezası eğer 2 yılın altında ise, sanık daha önce kasten bir suç işlememiş ise ve suç sebebiyle meydana gelen zararları telafi etmişse HAGB kararı verilebilmesi mümkündür. HAGB kararı verildiği takdirde sanık için hükmedilen ceza infaz edilmez. Bu suç, HAGB kararı verilebilen suçlardandır. HAGB kararı kapsamında kişiye 5 yıllık denetim süresi uygulanarak denetim süresinde herhangi bir kasıtlı suça karışmaması beklenir. Kişi, deneyim süresinde yükümlülüklerine muhalefet etmediği takdirde, HAGB kararı verilen suçu işlememiş kabul edilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir