Konkordato Süreci

Konkordato sürecinden önce keşide edilerek verilmiş olan ancak konkordato süreci içerisinde ibraz edilerek herhangi bir karşılığı olmayan çekler ile ilgili şirketin yönetilmeye yetkili kişilerinin ‘karşılıksızdır işlemi yapmaya neden olma suçundan’ sorumlu olup olmadıkları ile ilgili verilen karar kapsamında öncelikle Hukuk Mahkemesinde devam eden ‘’Konkordato Sürecinin’’Bekletici Mesele yapılmasına karar verilmiştir.

Konkordato Süreci Nedir?

İflasın ertelenmesine alternatif olarak, daha önce Türk hukukunda yer alan ancak ticari nedenler ve usulün karmaşıklığı nedeniyle fazla uygulama yapılamayan konkordato usul ve esaslarında köklü değişiklikler yapılmıştır.

Konkordato, mahkeme onayı ile bağlayıcı hale gelen özel bir anlaşma türüdür. Borçlulara borçlarını ekstra vade vererek veya borçlunun olası iflasını önleyerek veya alacaklılara borçlarını ödemelerini sağlar. Konkordato süreci beş temel aşamadan oluşur: konkordato başvurusu, geçici muafiyet, kesin muafiyet, alacaklılar toplantısı ve mahkemenin konkordato üzerinde inceleme ve onayı.

Konkordato rejiminde yapılan değişiklikler ülke çapında pek çok soruşturmaya yol açtı. Hatta onlarca inşaat firması sadece İstanbul’da konkordato koruması için başvurdu. Çok sayıda alacaklı, konumlarını korumak için bu uygulamalara müdahale etti

Konkordota uygulamaları, KOBİ’lerin olumsuz etkilenmesi, büyük oyuncuların konkordato koruması talep etmesi ve böylelikle ödeme yükümlülüklerinden kaçınması nedeniyle domino etkisi yaratmıştır.

Konkordota Sürecine  Kimler Başvurabilir?

EBL’nin 285. maddesi uyarınca, borçlarını vadesinde ödeyemeyen veya süresi içinde ödememe tehlikesi olan borçlular konkordato başvurusunda bulunabilirler. Konkordato için başvuran şirketlerin borca ​​batması gerekmez. Diğer bir deyişle, varlıkların ödeme düzeyinin borçları karşılayabildiği veya ödeme düzeninin ciddi şekilde bozulduğu durumlarda borçlular da konkordato başvurusunda bulunabilirler. Borçlunun konkordato talep etme niteliği açısından EBL’de bir kısıtlama bulunmadığından iflasa tabi olmayan borçlular (Türk Ticaret Kanunu’na göre esnaf niteliği taşımayan gerçek veya tüzel kişiler) da konkordato isteyebilir. .

Konkordato için düşürülen kabul edilebilirlik testi, yeni rejimin manipülasyona açık olma riskini taşır, çünkü herhangi bir finansal zorluk yaşayan herhangi bir şirket bu uygulamayı yapabilir ve dokuz aya kadar yükümlülüklerini dondurabilir.

Başvuru Belgeleri

Avan proje : Konkordatonun nasıl yürütüleceğini, borçların nasıl tasfiye edileceğini, gerekli mali kaynakları ve yöntemi gösteren proje

Varlık durumunu gösteren belgeler: Tüm varlık ve yükümlülükler, gelirler, nakit akışı, ara bilançolar, ticari defterler hakkında bilgiler, alacak ve borç durum listeleri, borçlunun mali durumunu açıklayan tüm bilgi ve belgeler

Alacaklıları ve kredi durumunu gösteren belgeler: Alacaklıların listesi, alacak tutarları ve imtiyaz durumu

Konkordato başarısını gösteren tablo: Ön projedeki teklif sonucu ile alacaklıların iflastaki olasılıklarını gösteren tablodur . Borçlunun projeksiyonu başarılı olursa, bu belge aslında olası bir projeksiyonu yansıtmalıdır.

Mali analiz raporları: Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir denetim firması tarafından hazırlanan ve ön projedeki teklifin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteren mali analiz raporları. Bu gereklilik, yılda 50’den az çalışanı olan ve yıllık satış geliri veya mali dengesi 8 milyon TL’yi (yaklaşık 1 milyon GBP) aşmayan küçük işletmeler için geçerli değildir.