idare ve vergi hukuku

İdare ve Vergi Hukuku’nun ilgilendiği dava konuları kamuya yöneliktir. İki ayrı hukuk alanı olarak nitelendirilen bu kavramlar alanlar bakımından birbirinden ayrılır. En bilindik farkları Vergi Hukuku ekonomik konuları işlerken İdare Hukuku’nun ise idarenin kuruluşu, işleyişi ve eylemlerinin içerisinde bulunmaktır.

Gerçekleşen davalarda olan uyuşmazlıkların en büyük sebebi bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaktan geçer. İdare ve vergi hukuku hakkında yeterli bilgiye sahip olmak için internetten ve kitaplardan araştırma yapılması önerilir.

Vergi Hukuku Nedir?

vergi hukuku nedir

Vergi hukuku alanı devletin tüm vergi ödemelerini içeren konulardır. Yapılan tahsilatlar hukuki bir şekilde incelenir. Verginin temelini de gelir ve kazanç durumları oluşturur. Vergi ödeme miktarının hesaplanması, tebliğ verilmesi, tahsil edilmesi gibi aşamalar vergi hukukunun içeriğidir. Tebliğ, vergi ödeyen kişiye vergi hakkında bilgilendirme sürekli olarak geçer. Verginin ödenmesi ile gerçekleşen işlemlere de tahsil adı verilir. Eğer bu aşamalar içerisinde herhangi bir hata meydana geldiyse bu hatalara vergi hataları denir.

Vergi hatalarının oluşma nedeni hesaplardan veya vergilendirmeden kaynaklanabilir. Bu işlemlerin düzeltilmesi için devreye idari işlemler girer. Düzeltme gerçekleştikten sonra Vergi Dairesi tarafından istenirse aşamalar tekrar gerçekleştirilir. Vergi Dairesi idarenin incelenmesi talebinde bulunursa vergiyi ilgilendiren bütün konular hakkında araştırma yapmaya hak kazanır. Bu araştırmaların içeriğinde yoklama arama inceleme ve bilgi toplama işlemleri yapılır.

Vergi Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Vergi hukuku avukatının görevi vergiyi ödeyecek kişinin ödemesini zamanında yerine getirmediğinde devreye girer. Böyle bir durumda kişi vergi hukukuna göre özel usulsüzlük, vergi ziyaı gibi mali suç işlemiş olur. Vergi Hukuku avukatları da bu tarz suçların avukatlık görevini yapar. Avukat tüm süreçleri inceler ve idari sorumluluğu haklarını belgeler üzerinde gösterir. Vergi hukuku avukatı vergilendirme sürecinde tüm eksikleri görüp önemli bilgilere ulaşırsa cezaların azaltılması hatta iptalini sağlayabilir. Ceza Hukukundaki maddelerin ilgilendiren vergi suçları, vergi kaçakçılığı, sahte fatura bulundurma gibi suçlar hapis cezalarına neden olur.

Ayrıca yabancılar ve vatandaşlık hukuku bilgilerini inceleyebilirsiniz.

İdare Hukuku Nedir?

İdare hukuku alanı idare ile ilgili işlemleri ve faaliyetlerin hukuki tüm kurallarını içerir. İptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmeden kaynaklanan dava çeşitleridir. İptal davaları olarak geçen konular kentsel dönüşüm, kamu ihalesi ve ruhsat iptali gibi konulardır. Tam yargı davalarında idareden kaynaklı hak ihlali mevcuttur. Bu tarz davalarda maddi ya da manevi tazminat davaları açılır. İdari sözleşme davaları ise toplum yararına yürütülen kamu hizmetlerini kapsamaktadır. Kamu sözleşmelerinde çıkan uyuşmazlıklar bu davaların içeriğini oluşturur.

İdare Hukuk Avukatının Görevleri Nelerdir?

İdari hukuk avukatının görevi idare hukuku konularında olan bir uyuşmazlıkta işlemin yapıldığı kanun, tüzük gibi yönetmelikleri inceleyerek müvekkilin yararına davanın iptali sağlar. İdare ve vergi hukuku kapsamında idari eylemlerden dolayı meydana gelen maddi ve manevi zararı tahsil eder.

İdare ve Vergi Hukuku Alanında Sunulan Hizmetler Nelerdir?

İdare ve Vergi Hukuku hizmetlerinden örnek gösterilebilecek bazı hizmetler şu şekildedir:

 • Vergi Suç ve Cezaları
 • Hukuka Aykırı idari İşlemin İptali Davaları
 • İdari Para Cezaları, İtiraz Süreçleri ve İptal Davaları
 • İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar

Vergiyi İlgilendiren Konular Nedir?

vergiyi ilgilendiren konular nedir

Vergi kavramının içeriğini oluşturan bazı konular bulunmaktadır. Bu konu başlıkları şöyledir:

 • Maddi vakalar
 • Büyük veya küçük defter kayıtları
 • Faturalar
 • Makbuzlar
 • İrsaliyeler
 • Gider pusulaları

Vergi Hataları Nelerdir?

Vergi hatalarının sebebi iki durumdan kaynaklanabilmektedir. Kanuna göre iki tip vergi hatası bulunur. Bu hatalar hesap hataları ve vergilendirme hatası olarak tanımlanır. Hesap hataları maddi olarak gerçekleşen hatalardır. Hesap dallarının alt kolları şu şekildedir:

 • Matrah Hataları: Vergi borcunu belirleyen miktar ya da değeri ifade eder.
 • Vergi Miktarında Hata: Vergi oran ve tarifelerinin yanlış uygulaması ile ortaya çıkan hatalara denir.
 • Verginin Mükerrerliği: Aynı matrah üzerinden birden fazla vergi alınması işlemidir. Bu hata Vergi Dairesi tarafından gerçekleşir.

Vergilendirme hatası ise vergiyi ödemekle yükümlü kişiye ve vergi borcuna yönelik gerçekleşen hatalar olarak bilinir. Vergileme hatalarına sebep olanlar şu şekildedir:

 • Mükellefin Şahsında Hata: Verginin borçlusu yerine başka kişiden alınması durumudur.
 • Mükellefiyette Hata: Vergi vermekte muaf olan kişilerden vergi alınması durumudur.
 • Mevzuda Hata: Vergi konusu oluşturmayan gelir, servet, evrak gibi işlemlerin üzerinden vergi istenmesi ya da alınması işlemidir.
 • Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde Hata: Vergi döneminin yanlış gösterilmesi ya da yanlış hesaplanması durumu olarak bilinir.

İdare ve vergi hukuku kavramları ile her şeyin araştırılması bu tür konularda önemli hale gelmiştir.