Vasiyetname Türleri

Vasiyet, miras bırakan kişinin belirli bir mal varlığı menfaatini bir kişinin lehine kazandırmış olduğu mirasçı atama niteliğinde olmayan ölüme bağlanan bir tasarruf olarak ifade edilmektedir Miras bırakan söz konusu tasarruf ile kişilere alacak hakkı niteliğinde mal varlığı menfaati sağlamaktadır. Vasiyet lehine tasarrufta bulunmuş olan bireyler bir ya da birden daha fazla mirasçıya ya da vasiyet alacaklısına karşı çeşitli haklar elde etmektedir.

Medeni Kanun’da tasarruf ile ilgili hükümlerin kenar başlığı olarak ise belirli bir mal bırakma belirlenmiştir. Vasiyet türleri genel olarak aşağıdaki gibidir.

Mal Vasiyeti

Mirasbırakan, terekesinde bulunan, ferden belirttiği bir malı vasiyet ede- bilir. Burada mirasbırakanın, örneğin belirli bir taşınmazını, X marka arabasını, kütüphanesindeki Y isimli yazara ait kitaplarını A’ya bırakması durumuna verilen isimdir.

Çeşit Vasiyeti

Mirasbırakan, vasiyet konusunu, terekede bulunup bulunmadığını dik- kate almadan, ferden belirlemeyip yalnızca nitelik ve miktar olarak belirlemişse çeşit vasiyetinden söz edilir. rneğin, sahip olduğum arabalardan birini E’ye bırakıyorum şeklindeki bir vasiyet açısından vasiyet borçlusu bunların tereke- de mevcut olması halinde ifa ile yükümlü olacaktır

Seçimlik Vasiyeti

Seçimlik vasiyet, mirasbırakanın vasiyet borçlusu veya alacaklısına ölü- me bağlı tasarrufunda belirttiği birden fazla vasiyet konusundan birini veya birden fazlasını seçme hakkının olduğu vasiyet türü olarak ifade edilebilir. Örneğin, mirasbırakanın iki yazlığından birini yakın dostu A’ya bırakması seçimlik vasiyettir.

Tedarik Vasiyeti

Tedarik vasiyeti, mirasbırakanın terekede bulunmayan bir malvarlığı de- ğerini vasiyet etmesidir34. Bu nitelikte bir vasiyetin söz konusu olabilmesi için vasiyet konusunun terekede mevcut olmadığının mirasbırakan tarafından biliniyor olması ve buna rağmen ifasının vasiyet borçlusuna yüklenmiş olması gerekir.

Alt Vasiyet

Alt vasiyet, mirasbırakanın, lehine vasiyet türünde kazandırma yaptığı vasiyet alacaklısına vasiyet konusu içinden bir vasiyet borcu yüklemesi halinde söz konusu olur.

Ön Vasiyet

Ön vasiyet, mirasbırakanın, yasal veya atanmış mirasçısı lehine miras payı dışında bir malvarlığı değerini bırakmasıdı. Mirasbırakanın kızına yazlığını vasiyet etmesi ön vasiyet niteliğinde bir tasarrufa örnek teşkil edebilir.