sirketler hukuku ticaret hukuku

Şirketler hukuku, ticaret şirketlerinin kurulması, bölünmesi, devredilmesi gibi konuları inceleyen ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. Şirketler hukuku Türkiye’de 1926’da Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile ortaya çıkmıştır. Şirketler hukukunun son düzenlemesi de 2011 yılında yapılmıştır. Şirketler hukukunun sahip olduğu bazı özellikler şu şekildedir:

  • Türk Borçlar Kanunu’na göre düzenlenen şirket türü adi şirkettir ve adi şirketin tüzel kişiliği bulunmaz.
  • Kooperatif Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan ortaklık türüne kooperatif ortaklık denir ve tüzel kişiliği bulunur. Kooperatifler ticaret şirketler arasında sayılır.
  • Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenmiş bulunan şirketlerin tümünün tüzel kişiliği bulunur. Bu şirketler ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar ve o andan itibaren tacir sıfatını da almış olurlar.

Şirket Hukuku Hizmetleri Nelerdir?

sirket hukuku hizmetleri nelerdir

Ticaret hukukunun hizmetleri yönetim kurulları kararının hazırlanması, genel kurulların toplanması, denetim mekanizmalarının oluşturulması ve denetleme yapısının kurulması ile bitmez. Bunların yanı sıra sunulan hizmetlerin listesi şu şekildedir:

  • Ticaret şirketleri, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, anonim şirket ve Limited şirket gibi şirket organlarının değerinin belirlenmesi
  • Esas sözleşmenin değiştirilmesi
  • Menkul kıymetler sermaye koyma borcu
  • Ortakların kişisel sorumluluğu
  • Halka arz
  • Birleşme ve devralma
  • Kar payı hakkı

Şahıs Şirketleri Nelerdir?

Şahıs şirketleri kavramı ortaklık sözleşmesinin imzasından sonra imzaların noterde onaylanmasından itibaren geçen 15 gün içerisinde ticaret sicili gazetesinde ilan edilir. Tescilden sonra şirketler tüzel kişilik kazanır ve tacir sıfatını alır.

Adi Komandit Şirket Nedir?

Adi komandit şirketi en az 2 kişi ile kurulabilir. Bu şirketin iki tür ortağı bulunur. Bunlardan biri gerçek kişilerden oluşur ve şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumlu olup şahsi varlığa el atabilir. Bunu yapanlara komandit adı verilir. Komanditler şirkete para ile ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirir.

Diğer ortak ise hem gerçek hem de tüzel kişilerden oluşabilir. Şirketin borçlarından dolayı koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sınırlıdır. Şirkete şahsi itibar hariç para ile ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getiren bu ortaklara komanditer ortak adı verilir.

Ayrıca Sağlık ve İlaç Hukuku bilgilerine bakabilirsiniz.

Limited Şirket Nedir?

Limited şirketinin kurulması için en az 1 kişi en fazla 50 kişi bulunabilir. Bu sayılar 2012 yılında son halini almıştır. Şirketler hukuku kapsamında incelenir. Limited şirketi ortakları tüzel kişi ya da gerçek kişi olur ve şirketin sermayesi belirlidir. Her sermaye payı en az 25,00 TL veya katları şeklinde görülebilir. Sermaye karşılığında nama yazılı pay senedi çıkarabilir. Bahsedilen bu pay senetleri kıymetli evrak olarak nitelendirilmez. Limited şirket ortakları şirket borçlarından dolayı sorumlu tutulmaz. Şirket kendi mal varlığından nasıl sorumlu ise kendi borçlarından da o şekilde sorumlu olur. Ortaklar şirkete kişisel emek, şahsi itibar ve vadesi henüz gelmemiş alacak hariç para ile ölçülebilen her şeyi sermaye olarak getirme hakkına sahiptir.

Anonim Şirket Nedir?

anonim sirket nedir

Anonim şirket oluşumu için en az 1 kişiye ihtiyaç vardır. Bu sayı 2012 değişikliği ile güncellenmiştir. Anonim şirketlerinin ortakları tüzel kişi ya da gerçek kişi olabilir. Şirketin sermayesi belirlenmiştir. Esas sermayeye sahip anonim şirketlerde en az 50.000,00 TL, kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde ise en az 100.000,00 TL sermaye bulunur. Bu rakamlar da 2012 yılında belirlenmiştir.

Şirketin sermayesi paylara bölünmüştür ve her sermaye payı en az 0,01 TL ve katları şeklinde bulunabilir. Sermaye karşılığında nama ya da hamiline yazılı pay senedi oluşturulur ve bu pay senetleri kıymetli evrak olarak bilinir. Anonim şirketi ortakları şirket borçlarından dolayı sorumlu olmaz. Şirket kendi mal varlığı ve kendi borçlarından sorumlu tutulur. Ortaklar şirkete kişisel emek, şahsi itibar ve vadesi henüz gelmeyen alacak hariç para ile ölçülebilen her şeyi sermaye olarak gösterebilir.

Ticaret Hukuku Avukatlarının Görevleri Nelerdir?

Avukatların sahip olduğu görevler bağlı bulunduğu şirkete göre şekillenir. Şirketin ekonomik çıkarlarının savunulması ticaret avukatının hem görevi hem sorumluluğudur. Şirket çalışanları arasında oluşan bazı anlaşmazlıklarda çözüm sağlar. Ticarete dayalı usulsüz olayların ortaya çıkarılmasında etken görev alır ve bu alanda hizmet sağlar. Ticaret hukuku avukatlarının dava hükmü ve genel yasa tasarıları ile ilişkisinin kuvvetli olması gerekir. Şirketler hukuku ile ilgili geniş bilgi birikimlerine sahip olmaları gerekir.