İşveren Hangi Hallerde Sözleşmeyi Haklı Olarak Feshedebilir?

İşveren ve işçiler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ülkemizde oldukça önemli konulardan bir tanesi olur. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde en çok dikkat çeken konular arasındaki sözleşme feshi çoğu zaman yanlış kullanılır.

İş Kanunu uyarınca işçilerin yerine getirmeleri gereken bazı sorumlulukları ya da sahip olmaları gereken bazı nitelikleri yerine getiremediklerinde iş sahipleri sözleşmenin haklı bir neden bağlı olarak feshedilmesini talep edebilir. Bu durumda en çok dikkat çeken şey haklı nedeni oluşturan durumlardır. Aşağıda sıralanan haklı nedenlerden bir tanesinin ortaya çıkması durumunda iş yeri sahibi olarak işçinizin sözleşmesini feshedebilirsiniz.

İşçi Sözleşmesini Feshetme Nedenleri

İşveren olarak işçinizin sözleşmesini feshedebilmeniz adına yapılması gereken aşağıdaki detaylara bir göz atmak olacaktır.

Sağlık Nedenleri

Sağlık nedenleri, işçi kusurundan kaynaklanan ve bu anlamda işçinin işi yerine getirmesinde sorunlar yaşanmasına neden olan hastalıklardır. Bu hastalıklar ya da sakatlanmalar aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir.

 • İşçinin kendi kusurlu davranışı sonrasında hastalanması ya da sakatlanması,
 • İşçinin tedavi edilemeyecek derecede ağır hastalığa yakalanması,
 • İşçinin kusuru olmaksızın hastalık, kaza, gebelik ve doğum nedeni ile devamsızlık yapması,

Ahlak ve İyi Niyet Kuralları

 • İşçinin işvereni aldatması/yanıltması,
 • İşçinin, işverenin namus ve şerefine yönelik saldırısı,
 • İşçinin başka işçilere cinsel tacizde bulunması,
 • İşçinin diğer işçilere sataşması,
 • İşçinin iyi niyet kurallarını göz ardı etmesi,
 • İşçinin iş yerinde suç işlemesi,
 • İşçinin mazeretsiz bir şekilde devamsızlık yapması,
 • İşçinin görevini yapmamak için ısrarcı olması,
 • İşçinin iş güvenliği ve sağlığını göz ardı eden uygulamaları,
 • İşçinin işverene maddi olarak zarar vermesi,

Zorlayıcı Nedenler

İşçinin çalışmasına engel olan ve 1 haftayı aşan sürelerle çalışmasına engel olan bir sebep ile işe gelemeyecek olması halinde iş verenlerin sözleşmeyi bildirimsiz bir şekilde feshetme hakkı bulunur.

İşçinin Gözaltına Alınması ya da Tutuklanması

İşçi, gözaltına alınmış ya da tutuklanmışsa ve işe devamsızlığı İş Yasası 17. maddede bulunan bildirim süresini aşmışsa iş verenler sözleşmeyi şartsız bir şekilde feshedebilir.

Haklı Neden ile Fesihte Süre

Haklı neden ile işçinin sözleşmesi feshedilecekse hangi süreler içerisinde fesih yapılacağına dair açıkça süreler belirlenmiştir. Bu durumda dikkate alınması gereken sürelerin fesih nedenine bağlı olarak değişkenlik gösterdiği ifade edilebilir. İşçi ve iş veren arasındaki iş sözleşmesi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıktan feshediliyorsa burada süre fiilin öğrenilmesinden sonra 6 ay ve her halde 1 yıldır.

Diğer fesih nedenleri olan sağlık sebepleri ya da zorlayıcı sebepler için herhangi bir süre koşulu yoktur.

Haklı Neden le Fesih Sonuçları

Haklı neden ile fesih gerçekleştirmek isteyen işverenler için fesih derhal gerçekleşir. İşçi sözleşmesine göre sözleşmenin feshedilmesi sırasında bildirim yapılması gerekir. Bildirim süresi boyunca işçi çalışmaya devam ederken işveren de sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ancak haklı neden ile fesihte böyle bir şeyden söz etmek mümkün değildir. Sözleşme feshedildiği anda ilişki kesilir.

Fesih sonrasında işveren işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödemekle yükümlü değildir. Ancak kıdem tazminatı ödenmek zorundadır.