İstinaf ve Temyiz Süreci

İstinaf, ilk derecede ki mahkemenin kararının hem vakıa ve olaylar hem de hukuki açısından tekrar incelenmesini ifade etmektedir. Bu yola başvurulması durumunda Bölge Adliye Mahkemesi, itirazın incelemesi gerçekleştirerek ilk derecede ki mahkemenin kararını denetleyerek tekrar bir karar vermektedir.

İstinaf incelemelerinin temyizden farkı ise incelemenin sadece hukuki olmasıdır. Yani ilk derecede mahkemenin mevzuata uygun bir şekilde karar verip vermediği incelenir. Temyiz incelemesinde ise tahkikat aşaması olmadığı gibi tanık, keşif ya da bilirkişi gibi delillere başvurulmamaktadır. Bir diğer açıdan temyiz incelemesi sonucunda 2 karar verilir. Onama ya da bozma. Ancak itiraz incelemesinde ise bölge adliye mahkemesi yerel mahkeme gibi yeni bir karar verebilmektedir.

İstinaf Başvurusu

Başvuru kararı veren ilk derecede ki mahkemeye yazılı olarak itiraz dilekçesinin verilmesi ile yapılır. İstinaf başvuru süresi 2 haftadır. Bu süre gerekçeli kararın tebliğ edilmesi ile başlamaktadır. Ancak iş davası ve ceza davalarında çeşitli istinai durumlar söz konusudur.

İstinaf dilekçesinde istinaf sebebi ve gerekçesi açıklanmalıdır. Bu sebep ve gerekçeler istinaf incelemesi için büyük önem arz etmektedir çünkü bölge adliye mahkemesi, taleple bağlılık ilkesi gereği başvuranın sebep ve gerekçeleri dışında hiçbir husus hakkında inceleme yapmayacaktır.

Bunun yanında kural olarak duruşmalı yapılması gereken itiraz incelemeleri, yoğun iş yükü sebebiyle ayrıca ve açıkça itiraz dilekçesinde duruşma talebi olmaması halinde duruşma yapmamaya karar vermektedir. O nedenle duruşma talebi, itiraz dilekçesinde belirtilmelidir.

İstinaf Sonucunda Hangi Kararlar Verilebilir?

itiraz sonucunda 5 farklı karar verilebilir. Bunlar genel olarak aşağıdaki gibidir.

  • İlk derece mahkemesi kararının esası incelenmeden kaldırılması ve dosyanın ilk derece mahkemesine iadesi
  • Mahkeme kararının kaldırılması ve davanın kısmen veya tamamen kabulüne karar verilmesi
  • İlk derece mahkeme kararının kaldırılması ve davanın esastan reddine karar verilmesi
  • İlk derece mahkeme kararının kaldırılarak düzeltilmesi
  • Başvurusunun reddine karar verilmesi

İstinaf Kararlarının Temyiz Süreci

İncelemesi sonunda verilen kararlar için temyiz süresi 2 hafta olup süre kararın muhataba tebliğ ile başlamaktadır. Miktar ve değeri 41.530-TL’yi geçmeyen davalara dair Bölge Adliye Mahkemesi kararları kesin olup temyiz yolu kapalıdır. Temyiz incelemesi sonunda 3 farklı karar verilebilir: Onama, Düzelterek Onama, Bozma.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir