İsim ve Soy İsim Değiştirme | Dava Dilekçe Örneği 2022

İsim ve Soy İsim Değiştirme | Dava Dilekçe Örneği 2022

Kişilerin en önemli ve birincil kimliği, ismi ve soy ismidir. İsim ve soy isim değiştirme, kişiye sıkı sıkıya bağlı şahıs varlığı hakkının kullanılması olup yasal düzenlemelerle hüküm altına alınmış hukuki prosedürün takip edilmesi ile gerçekleştirilebilir. İsminden memnun olmayan herkesin isim değişikliği yoluna gidebilmesi mümkün değildir. İsim ve soy isim değiştirme hakkının kullanılabilmesi için haklı gerekçelerin mevcudiyeti aranır.

İsim Değişikliği ve Soyadı Değiştirme Davası

İsim ve soy isim değiştirme davası açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu md.27 hükmü uyarınca haklı sebeplerin varlığı aranır. Kanun koyucu, haklı sebepleri sınırlı sayıda düzenlememiş olup oldukça geniş bir çerçevede ifade etmiştir. Bu itibarla, öne sürülen sebebin haklılığı için yalnızca objektif sebepler değil, kişinin subjektif sebepleri de ileri sürülebilir. Bu itibarla kişinin ismi ile aidiyet kuramaması dahi, belirli hallerde haklı sebep olarak kabul görür.

İsim ve soy isim değiştirme davasında öne sürülecek haklı sebepler; kişinin gülünç bir isme sahip olması, kişide ağır bir travmayı ya da toplumca bilinen kötü bir olay ya da şahsı anımsatması, dini, mesleki ya da sanatsal gerekçeler nedeniyle değişiklik talep edilmesi gibi birçok haklı sebep ifade edilebilir.

İsim ve Soy İsim Değiştirme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İsim ve soy isim değiştirme davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise kişinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Bu dava, yalnızca kişinin kendisi tarafından yahut özel yetkili vekaletname verdiği avukatı tarafından açılabilir. İsim değişikliği davası açacak kişi 18 yaşından küçükse dava, velayet hakkını elinde bulunduran veliler ya da vekaletname vereceği avukat tarafından açılabilir. Söz konusu davada davalı, Nüfus Müdürlüğü tarafından görevli kılınan bir memurdur.

İsim ve Soy İsim Değiştirme Davasında Gerekli Belge ve Evraklar

İsim ve soy isim değişikliği davası, nüfus kayıtları üzerinden ilerleyen bir dava olup dava için harici özel bir belge talep edilmez. Fakat, talebe esas teşkil eden ve talebin hukuki açıdan temellendirilmesine yardımcı olan özel bir evrak mevcutsa bu evrak delil olarak ibraz edilebilir. Öte yandan, mevcut isim ve soy isim sebebiyle sosyal yaşamda bir karışıklık, karmaşa oluşmuş ise, resmi işlemlerde karışıklık yaşanmışsa, bu tür durumları ispat eden belge ve evrakların da mahkemeye ibraz edilmesi gerekir.

Ad ve soyad değişikliği davasında kullanılabilecek en etkili ve önemli delil tanık beyanıdır. İsim değişikliği için ileri sürülen sebebin herkes tarafından açıkça anlaşılabilen bir sebep olmaması halinde bu subjektif durumun ispatı için tanık delili son derece önemlidir.

İsim ve Soy İsim Değiştirme Kararına İtiraz

İsim ve soy isim değişikliği nedeniyle herhangi bir biçimde zarara uğrayanlar olabilir. Değişiklik nedeniyle zarara görenler, TMK md.27 hükmü gereğince, değişiklikten haberdar olduğu andan itibaren 1 yıl içinde söz konusu değişiklik kararının kaldırılması talepli dava açma hakkını haizdir.

İsim ve Soy isim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği

 

ANKARA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI: Ad Soyad (TC Kimlik No: …)

Adres:

DAVACI VEKİLİ: Av. Ad Soyad

Adres:

DAVALI: Nüfus Müdürlüğü

KONU: İsim değiştirme talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

1) Nüfus kaydında müvekkilin ismi “xxx” olarak geçmektedir, ancak kimliğinde yazılı olan isim sadece kimliğinde geçmektedir. Çocukluğundan bu zamana değin müvekkilin ailesi, sosyal ve yakın çevresi kendisini “yyy” olarak bilmektedir.

2-) Müvekkil, resmi makamlarda yaptığı başvurular ve işlemleri sırasında alışkın kullanmadığı kimlik adı ile hitap edilmekte olduğundan karmaşa ve karışıklık yaşamaktadır. Yargıtayın yerleşmiş uygulamalarında, nüfusta görünen adın yetersiz olduğu, nüfusta geçen isimden başka bir isim ile bilinip tanınmasıyla isim değiştirme talebi için geçerli sebep olarak görmektedir.

3-) Müvekkil, sosyal hayatında yakın çevresi tarafından bilindiği adı ile tanındığı için kullanmak istediği ad olan “yyy” adı ile mevcut adını değiştirmek istemektedir. Müvekkilin talebinin kabulü ile isim değiştirme talebinin kabulü hususunda müspet karar verilmesini vekaleten talep ederim.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu, Nüfus Kanunu ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve tanık beyanı

SONUÇ ve İSTEM: İzah edilen ve gerekçelendirilen sebeplerle, müvekkilin nüfus kaydında geçerli olan “xxx” adının “yyy” olarak değiştirilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir