Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası; boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların velayeti noktasında ihtilafa düşen eşlerin, Türk Medeni Kanunu ile hüküm altına alınan boşanma sebeplerinden en az birine dayanarak Aile Mahkemesinde açtığı davadır. Boşanma sebepleri; genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere sınırlı sayıda düzenlenmiştir.

Çekişmeli boşanma davasının hüküm altına alındığı Türk Medeni Kanunu md.166 gereğince, anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma nedeni üzerine açılan boşanma davası, çekişmeli boşanma davasıdır. Bu davada dava taraflar, boşanmanın asli neticeleri olan boşanma, nafaka, tazminat ve velayet hususlarında çekişme yaşar.

İhtilaf yaşanan hususlarda iddia, talep ve savunmalarını, yetkili Aile Mahkemesi huzurunda ileri süren taraflar, oldukça yıpratıcı ve yorucu bir süreci ihtiva eden boşanma dava sürecinde hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına deneyimli bir boşanma avukatı ile iletişime geçerek hukuki yardım talep edebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, çekişmeli veya anlaşmalı olup olmasına bakılmaksızın Aile Mahkemesinde açılacaktır. Taraflardan biri, iki nüsha dava dilekçesi ve nüfus cüzdanı fotokopisini mahkemeye ibraz ederek boşanma davasını açabilir. Davanın açılabilmesi için taraflar arasında resmi ve geçerli bir evlilik mevcut olmalı ve TMK ile sınırlı sayıda ifade edilen boşanma sebeplerinden en az birine dayanılmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Süresi

Çekişmeli boşanma dava süresi, davaya konu olayın şartlarına ve özelliklerine göre değişmektedir. İşbu dava; dilekçeler süreci, ön inceleme ve tahkikat duruşmaları, karar duruşması gibi birçok önemli aşamadan mürekkeptir. Süreye etki eden bu aşamaların yanı sıra tanık sayısı, boşanma sebebinin araştırılması, delillerin toplanması, bilirkişi raporu ve sair hususlar da süreye doğrudan etki eder. Ancak dava süresine dair takribi bir zaman ifade etmek gerekirse 1 ila 3 yıl arasında karara bağlanır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Boşanma Sebepleri

Çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için davanın, MK’de düzenlenen boşanma sebeplerinden en az birine dayanması gerekir. Bu sebepler ise şu şekilde ifade edilir:

 • Zina,
 • Terk,
 • Akıl hastalığı,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması.

Çekişmeli Boşanma Davası ile Beraber Talep Edilebilecek Hususlar

 • Yoksulluk Nafakası
 • İştirak Nafakası
 • Müşterek Çocukların Velayeti
 • Maddi ve Manevi Tazminat
 • Uzaklaştırma Kararı

Çekişmeli Boşanma Davasında Kusur ve İspat

Çekişmeli boşanma davasında kusur durumu ve ispat hususu son derece önemlidir. Davada, boşanmaya neden olan olay ve durumlara dair iddia sahibinin, karşı taraftan daha az kusurlu olduğunu veya karşı tarafın tam kusurlu olduğunu ispat etmelidir. Zira karşı tarafın tam kusurlu veya kendisinden daha fazla kusurlu olduğunu ispat etmesi; tazminat, nafaka ve kimi hallerde mal paylaşımı gibi boşanmanın mali sonuçlarını doğrudan etkiler. İspatın son derece önemli olması, ispat sürecinin uzman bir avukat nezaretinde gerçekleştirilmesini yararlı kılar.

İspat sürecinde taraflar, aile bireylerini, yakın sosyal çevresini, komşularını tanık olarak ileri sürebileceği gibi aralarındaki yazışmalar ve darp raporu gibi belgeleri de delil olarak kullanabilir. Öte yandan, hukuka uygun şekilde elde edilmiş her türlü ispat aracı da mahkemeye ibraz edilebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Masrafı

Çekişmeli boşanma davasında davacı, dava harç ve giderlerini ödemekle yükümlüdür. Dava harç ve giderlerini mahkeme veznesine peşinen yatırmayan davacının yalnızca dava dilekçesi ile boşanma davası açabilmesi mümkün değildir. Harç ve giderlerin eksik yatırılması halinde hâkim, kesin süre vermek suretiyle eksiğin giderilmesini ifade eder. Kesin süre tamamlandığında eksik kalan miktar tamamlanmadığı takdirde davanın açılmamış olduğuna karar verilir.

Boşanma davası masrafı, dava dosyasının bilirkişiye gidip gitmeyeceği, tanık sayısı, başka kurumlardan belge talep edilip edilmeyeceği ve davada avukat ile temsil olunacaksa avukatlık ücretinden oluşur. Avukatlık ücreti, kişi ile avukat arasında serbestçe takdir edilir. Bu serbestliğin tek istisnası, avukatlık asgari ücret tarifesi olup tarifede öngörülen miktarlardan daha az bir ücret üzerinde anlaşılma yapılabilmesi mümkün değildir. Avukatın kişiden talep edeceği avukatlık ücretinin belirlenmesine, somut olayın özellikler ve dosyanın avukata getireceği iş yükü gibi hususlar etki eder. Bu itibarla ücretlendirmeye dair somut olay bilinmeden miktar ifade etmek isabetli olmayacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir