Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptali Türk Ticaret Hukuku’nda en önemli konulardan bir tanesi olarak kabul edilir. Bu konuyu derinlemesine ele almadan evvel ‘Genel Kurul’ kavramının ne olduğuna bir göz atmak gerekecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 2. maddesinde açıklanan ‘Genel Kurul’; Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yanı sıra kooperatiflerde Gelen Kurul; şahıs şirketlerinde Ortaklar Kurulu veya Ortakların Tümü’ olarak ifade edilebilmektedir. Anonim şirket yapısı içerisinde şirket tüzel kişiliğinin bir organı olarak bilinir. Genel kurulda alınan kararların iptali mümkün olup bu iptal için belli şartların sağlanmış olması elzemdir.

Anonim Şirketlerde Gelen Kurul

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ele alınmış bir şirket türü olan Anonim Şirket Genel Kurulu ile alakalı düzenlemeler TTK 4. maddesinde yer alır. Şirketin paylarından en az 1 tanesine sahip olan kişilerin katıldığı ve söz sahibi olduğu Genel Kurul şirket sözleşmesi ve kanunun izin verdiği durumlarda karar alabilmektedir. Kanunda açıkça ifade edilen görev ve yetkileri devredilemeyen nitelikte olan Genel Kurulun olağan ve olağanüstü olmak üzere 2 tür toplanabileceği söylenebilir.

Genel Kurul toplantılarının gerçekleştirilmesinde gündem, çağrı usulü, toplantı ve karar yeter sayısı gibi detayların kanunda açıkça belirtildiğini ifade etmek gerekir.

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararları Nasıl İptal Edilir?

Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptal edilebilmesi için mahkemeye başvurulması gerekir. Mahkemeye başvuracak olan kimseler pay sahipleri, yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyeleri olabilmektedir. Söz konusu kişilerin iptale ilişkin talepleri de detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Pay Sahibi Tarafından Talep Edilecek İptaller

  • Genel kurulda alınan karara muhalif olan ve bu muhalifliğini tutanak altına aldıran pay sahipleri davacı vasfı ile iptal isteyebilir.

Toplantıda hazır bulunmasına ya da oy kullanmasına bakılmaksızın,

  • Çağrının usulünce yapılmadığı,
  • Gündemin gerekli şekilde ilan edilmediği,
  • Genel kurula katılamayacak kişilerin katılıp oy kullanması,
  • Genel kurulda oy kullanmanın kasıtlı bir şekilde engellenmesi durumunda pay sahiplerinin davacı vasfı ile iptal davası açabilecekleri söylenebilir.

Anonim şirketlerin genel kurullarında alınan kararların iptal edilmesi için şirket merkezinin bulunduğu yerin Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulmalıdır.

Anonim Şirkette Genel Kurul Kararları Neden İptal Edilir?

Bir anonim şirkette genel kurulun aldığı kararları iptal etmek için kural olarak 3 sebep vardır. Bunlar şu şekildedir;

  • Kanuna aykırılık,
  • Ana sözleşme hükümlerine aykırılık,
  • Dürüstlük ve iyi niyet kurallarına aykırılık.

Toplantıda alınan kararların bu tür nedenlerle iptal edilebileceğini bilmeli ve bir pay sahibi olarak ilgili mahkemeye başvurunuzu gerçekleştirmelisiniz.

İptal Davası Ne Zaman Açılabilir?

Anonim şirketlerin genel kurullarında alınan kararların iptal edilebilmesi amacı ile kararın ortaya çıkmasından itibaren 3 ay içinde iptal davası açılmalıdır. 3 ay içerisinde açılmayan davaların bir daha ileri sürülemeyeceği bilinmelidir. 3 ay içerisinde açılacak olan iptal davalarında davanın başlaması için 3 aylık sürenin tamamlanması beklenir. Çünkü açılacak başka iptal davaları ile birleştirme söz konusu olabilecektir. İptale ilişkin davanın görülmesinde basit yargılama usulüne başvurulur.